Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolske prehrane

 

 

 

 

Osnovna šola ŠMIHEL

Pravila šolske prehrane

 

 

 

 

1.      SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(vsebina in cilji)

Pravila šolske prehrane Osnovne šole Šmihel (v nadaljevanju šola) določajo:

 • postopke, ki zagotavljajo evidentiranje,
 • nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • čas in način odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki in
 • načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

 2.       ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 2. člen

(šolska prehrana)

Šolska prehrana po Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, 46/2014) pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk.

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Na območju oz. na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače, lahko pa se namestijo pitniki s pitno vodo.

 3. člen
(organizacija)

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb posveti kakovosti izbora živil in visoko hranilnih živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane.

 

 I. Evidentiranje

4. člen
(prijava na šolsko prehrano in preklic prijave)

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda razredniku/poslovni sekretarki/svetovalnima delavkama/.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga teh pravil. Prijava se hrani v tajništvu do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.

Starši lahko prijavo kadarkoli pisno prekličejo. Preklic prijave se odda razredniku oziroma strokovnemu delavcu, ki ga nadomešča/poslovni sekretarki in velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je preklic podala. Za prvi dan odsotnosti učenca ima učenec pravico do njemu pripadajoče subvencije za malico in kosilo. V primeru odsotnosti razrednika/poslovne sekretarke se preklic odda v tajništvo šole. Preklic prijave na šolsko prehrano za nazaj ni možen.

 5. člen

(uveljavljanje pravice do subvencionirane malice/kosila)

Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za malico ali kosilo šola pridobiva iz aplikacije CEUVIZ. Upravičenost do subvencije izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ki jo izda center za socialno delo.

V CEUVIZ se iz informacijskega sistema MDDSZ posredovan podatek o razredu otroškega dodatka sistemsko pretvori v višino subvencije po lestvici, kot jo določa zakon. Od MDDSZ lahko šola preko CEUVIZ pridobi podatke samo za tiste učence, ki so jih starši prijavili na malico ali kosilo.

Posebno vlogo za subvencijo malice ali kosila lahko starši pri centru za socialno delo vložijo takrat, kadar zaradi določenih razlogov ne razpolagajo z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 Do subvencionirane malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS. Do subvencioniranega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek ne presega 18% neto povprečne plače v RS. Do subvencionirane šolske prehrane so upravičeni tudi otroci iz rejniških družin in otroci azilanti.

Sklepov o upravičenosti in višini subvencije šoli ni potrebno izdajati. Za neupravičeno prejeto subvencijo zahteva vračilo šola.

Izjemoma lahko starši zaprosijo za pomoč pri plačilu prehrane v šoli, kadar šola razpolaga s sredstvi, ki jih v ta namen pridobi od npr. MO Novo mesto, morebitnih donatorjev ali iz šolskega sklada.

Starši vlogo posredujejo šolski socialni delavki. Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki za pomoč zaprosijo v mesecu septembru in imajo nizek dohodek na družinskega člana. Upoštevajo se tudi izredne oz. posebne razmere v družini učenca (nesreče, bolezni, izguba zaposlitve…). O dodelitvi pomoči socialna delavka napiše zapisnik in obvesti starše ter poslovno sekretarko.

 

II. Čas in način odjave posameznih obrokov

6. člen

                                                (odjava prehrane)

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano vodja dejavnosti, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Starši učencev od 1. do 9. razreda matične šole odjavijo prehrano ustno, pisno ali telefonsko razredniku, drugim strokovnim delavcem ali v tajništvo.

Z namenom racionalizacije števila dnevnih kosil se lahko učenci od 5. – 9. razreda do 9. ure dnevno prijavijo na kosilo ali odjavijo od kosila.

Za učence podružnice Birčna vas starši odjavijo prehrano razredniku oziroma drugemu strokovnemu delavcu podružnice. Starši odjavijo prehrano ustno, pisno ali telefonsko. Odjavo lahko oddajo tudi v tajništvo.

Če je bila odjava prehrane podana do 9. 00 ure, velja odjava z ta dan, kasnejše odjave pa z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

Odjava prehrane za nazaj ni možna.

Starši odjavijo prehrano tudi za vnaprej napovedano odsotnost učenca.

 

6. a člen

(odjava subvencioniranega obroka)

Učenci imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega progama v skladu s šolskim koledarjem. V primeru učenčeve bolezni ali druge odsotnosti starši odjavijo malico oz. kosilo za čas odsotnosti učenca. Če starši učenca, ki ima subvencionirano prehrano, ne morejo pravočasno odjaviti obroka, ima učenec pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti. V primeru, da starši za učenca ne odjavijo malice oziroma kosila, plačajo posamezni obrok, tudi če je ta sicer subvencioniran.

7. člen
(uradni zaznamek)

Če starši prijavo na šolsko prehrano odjavijo telefonsko ali ustno, napiše oseba, ki je prejela preklic prijave oz. odjavo šolske prehrane, uradni zaznamek, ki praviloma vsebuje:

 • dan in uro odjave,
 • ime in priimek osebe, ki je odjavila šolsko prehrano,
 • za katerega učenca je bila podana odjava,
 • s katerim dnem se učencu odjavlja prehrano,
 • datum in podpis osebe, ki je prejela odjavo.

 

Uradni zaznamek je interni obrazec OŠ Šmihel in je priloga Pravil Šolske prehrane OŠ Šmihel.

 

 

III. Ravnanje z neprevzetimi obroki

8. člen
(neprevzeti obroki)

Obroke, ki niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem naše šole.

 

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

 

Neprevzeti obroki malice se razdelijo učencem v jedilnici šole od 9.05 do 9.25 in od 9. 55 do

 1. 15.

 

Neprevzeti obroki kosila se razdelijo učencem v jedilnici šole ob 13. 30. Do neprevzetega kosila imajo prednost učenci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom.

IV. Seznanitev učencev in staršev

9. člen

(seznanitev učencev in staršev)

 

Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz prejšnjih členov pravil, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje ob začetku šolskega leta.

 

Po potrebi šola starše z vsebino prejšnjega odstavka seznanja tudi med šolskim letom.

 

 

 

 

10. člen
(dolžnosti učencev in staršev)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. starša, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • plačal prispevek za šolsko prehrano,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
 • šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na šolsko prehrano

3.      SPREMLJANJE IN NADZOR

 

11. člen
(notranje spremljanje)

Šola (aktiv učiteljev za naravoslovje in šolska skupnost) med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši.

 

12. člen
(evidentiranje)

Vodja šolske kuhinje vodi dnevno evidenco o:

 • številu prijavljenih učencev,
 • številu prevzetih subvencioniranih obrokov.

 

Poslovna sekretarka vodi dnevno evidenco o:

 

 • številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

13. člen

(nadzor nad postopki v zvezi s šolsko prehrano)

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaščena oseba.

 

4.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

14. člen
(veljavnost pravilnika)

 

Svet zavoda OŠ Šmihel je na seji dne, 30. 09. 2010, sprejel Pravila šolske prehrane.

 

Svet zavoda OŠ Šmihel je na seji dne, 29. 9. 2014, sprejel spremembe Pravil šolske prehrane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednica sveta zavoda OŠ Šmihel:

 

Justina Husu

 

 

 

 

 

Prilogi:

 1. Prijava učenca na šolsko prehrano
 2. Interni obrazec: Odjava šolske prehrane – URADNI ZAZNAMEK

 

 

 

(Skupno 1.427 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST