Skoči na glavno vsebino
Select Page

UVOD

Vlada RS je v četrtek, 11. 2. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. S tem odlokom se za učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 22. 2. 2021. V skladu s šolskim koledarjem bodo v tednu od 15. 2. do vključno 19. 2. 2021 potekale zimske počitnice.

Vzgojno izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda še naprej poteka v homogenih oddelkih, t. i. mehurčkih.

Za vse ostale učence od 4. do 9. razreda pouk poteka v normativno določenih oddelkih oziroma mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje okužb z virusom SARS.CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju je organiziran v matični učilnici oddelka, učilnic učenci ne menjajo, vanje lahko vstopajo učitelji posameznih predmetov v skladu z urnikom pouka.

 Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo znotraj iste skupine. Tudi individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja le ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji mentorji, se v zaprtih šolskih prostorih ne izvajajo.

Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije so do nadaljnjega ne izvajajo.

Na vseh vhodih v šolo bodo objavljene infografike in druga priporočila, prav tako bodo obešena na vidnih mestih v vseh učilnicah.

Na uvodnih urah in razrednih urah bodo učitelji z učenci obnovili priporočila in navodila o ravnanju pred okužbami.

Osnovno vodilo ostaja, da v šolo pridejo samo zdravi otroci oziroma zaposleni. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati predpisani načrt gibanja.

Pomembno je, da so vsi udeleženci seznanjeni s simptomi in znaki bolezni covid-19 in ob pojavu simptomov in znakov ustrezno ukrepajo. O odsotnosti učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni delavci po že ustaljenih kanalih obveščajo učenca o snovi, ki se je pri pouku obravnavala in posredujejo morebitna pisna gradiva.

V največji meri je potrebno med učenci in zaposlenimi upoštevati medsebojno razdaljo. Še posebej tam, kjer se srečujejo učenci , ki ne pripadajo istemu oddelku (pri vstopu in izstopu v šolo, v jedilnici, na hodniku …).  Zelo pomembna za omejevanje širjenja virusa je higiena kihanja in kašljanja. Prav tako je zelo pomembna higiena rok (umivanje, razkuževanje) in izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami. Potrebno je upoštevati priporočila glede temeljitega zračenja prostorov. Učenci v prvem triletju imajo že utečen protokol, v ostalih učilnicah to storimo večkrat na dan (med odmori) in tudi pred poukom.

V skladu s priporočili zdravstvene stroke učitelji in vsi drugi zaposleni nosijo ves čas zaščitne maske, tudi učitelji v prvem triletju. Učenci uporabljajo maske ob prihodu v šolo, odhodu v jedilnico, v telovadnico, knjižnico, na WC … Uporabljajo jih ves čas razen, ko so v matični učilnici. Nošenje mask je obvezno v prostorih šole in na zunanjih površinah. O tem so seznanjeni tudi starši.

 Pri pouku, ki je organiziran v heterogenih skupinah, je nošenje mask za učence in učitelje obvezno. Maska je obvezna tudi za starše oziroma skrbnike, ki pridejo iskat otroka in ga čakajo pred vhodom v šolo. Dejavnosti, kot so govorilne ure, sestanki aktivov, pedagoške konference, ocenjevalne konference in drugi sestanki (svet staršev ali svet zavoda), se bodo ob nespremenjenih razmerah izvajale na daljavo z uporabo informacijske tehnologije ali po elektronski pošti. Starši pridobivajo informacije od razrednikov in drugih učiteljev tako znotraj aplikacije Lo.Polis, po elektronski pošti. Vse potrebne informacije bodo sproti objavljene tudi na šolski spletni strani.

PREDVIDENI UKREPI ZA IZVAJANJE POUKA

Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica oziroma t.i. mehurček. V razredu, če je le mogoče, upoštevamo pri razporeditvi miz in stolov ustrezno varnostno razdaljo. Učenci v učilnicah sedijo na določenih mestih. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov. Če je potrebno učence presesti, je potrebno pred tem stol in klop ustrezno razkužiti. Učitelj opozarja učence na ustrezno higieno in ustrezno medsebojno razdaljo.

Redni pouk in ostale dejavnosti potekajo po urniku. Prav tako se izvaja pouk izbirnih predmetov in pouk neobveznih izbirnih predmetov. Ti predmeti se začasno lahko izvajajo tudi na daljavo, če jih ni možno izpeljati v prostorih šole. Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko izpeljemo znotraj enega oddelka. Ravno tako se po priporočilih NIJZ izvaja dopolnilni in dodatni pouk, ure DSP.

Pouk športa (protokol športa) se izvaja brez mešanja učencev/učenk iz različnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka. Ob ustreznih vremenskih pogojih in ustreznih zunanjih temperaturah se čim več ur športa izvaja na zunanjih površinah.

Pouk pri ostalih predmetih, predvsem pri mlajših učencih, lahko poteka zunaj učilnice v okolici šole. Tudi pri pouku na prostem učitelj in učenci nosijo maske.

Pri predmetih naravoslovja, kemije, biologije in fizike učitelji izvajanje praktičnega pouka prilagodijo trenutni situaciji.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin. Učenci naj v šolo prinašajo le tiste pripomočke, predmete, ki jih naroči učitelj. V šolo naj ne nosijo osebnih predmetov ali igrač.

ORGANIZACIJA JV IN OPB

Za učence je organizirano jutranje varstvo, jutranje varstvo vozačev in oddelki podaljšanega bivanja, v nadaljevanju OPB. Jutranje varstvo za je organizirano za učence od 1. do 3. razreda, in sicer od 6.30 dalje.  Učenci, ki potrebujejo nujno varstvo od 6.00 so v heterogeni skupini (obvezna je maska), v jedilnici šole.

Ob 8.10 gredo v svojo učilnico.

Učenci, ki ne potrebujejo prevoza s šolskim avtobusom, naj prihajajo v šolo peš oziroma jih pripeljejo starši 10 minut pred poukom.

V učilnicah in prostorih, kjer se izvaja JV, je potrebno zagotoviti varnostno razdaljo in poskrbeti za prezračevanje. Kjer je skupina heterogena, morajo učenci obvezno nositi masko.

OPB se izvaja vsak dan po koncu pouka glede na urnike razredov. Izvaja se v homogenih skupinah v matičnih učilnicah. V primeru združevanja v heterogene skupine, morajo učenci nositi maske. OPB se zaključi ob 15.45. V primeru, da ostane po 15.30 uri manjša skupina učencev (do 6 učencev), se lahko združijo v telovadnici ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil.

 V PŠ Birčna vas se izvaja OPB v matičnih učilnicah. V času kosila je organizirano dodatno dežurstvo, da ne bi prihajalo do mešanja učencev na hodniku.

Vozni red avtobusov ostaja tak, kot je bil ob začetku šolskega leta. Objavljen je na spletni strani šole. Na avtobusu so učenci različnih starostnih skupin, zato morajo učenci imeti maske. Maske zagotovijo starši učencev vozačev. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, ki so nalepljena ob vstopu v avtobus.

PREDVIDENI UKREPI PRI GIBANJU V ŠOLI

Vstop v šolo poteka tako kot pred zaprtjem šole.

Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo primerno razdaljo.

1. triada

 • Učenci vstopajo v šolo tako kot pred zaprtjem šole.
 • V primeru gneče počakajo na prost vstop pred vhodom v šolo.
 • Starši v zgradbo šole ne vstopajo. Otroka predajo pred vrati glavnega vhoda. Po pričetku pouka vrata zapremo.
 • Učitelj, ki poučuje 1. uro, je v učilnici ob 8.15 (odpre učilnico, prezrači prostor).

2. in 3. triada

 • Učenci ki prihajajo peš ali s kolesi, lahko v šolo pridejo le 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Vstopajo pri glavnem vhodu glede na urnik pričetka pouka.
 • Pri vhodnih vratih je 1. dežurni učitelj, ki opozarja učence na varnostno razdaljo, nošenje mask in razkuževanje rok. Učenci izven učilnic glede na priporočilo nosijo maske.
 • V garderobi je 2. dežurni učitelj, ki skrbi za red in usmerja učence v razrede.
 • Na hodnikih so dežurni učitelji, ki skrbijo, da gredo učenci v razrede, in se držijo varnostne razdalje.
 • Učitelj, ki poučuje 1. uro je v razredu ob 8.15 (odpre učilnico in prezrači prostor).
 • Učenci izvajajo pouk v matičnih učilnicah (oz. glede na potrebe učnih skupin in izbirnih predmetov).
 • Med odmori so učenci pod nadzorom učiteljev.

 V PŠ Birčna vas hodijo v šolo tako, kot je bilo že dogovorjeni pred zaprtjem šole.

Učenci si morajo pred vstopom v šolo razkužiti roke. Stojalo z razkužilom bo postavljeno ob obeh vhodih.

V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni. Ob vstopu v šolo si razkužijo roke in odidejo do garderobe. Na hodniku pred garderobo morajo učenci upoštevati varnostno razdaljo. V garderobah oziroma avli se učenci preobujejo in v notranjosti šole nosijo copate. Nato odidejo do matične učilnice.

Podobno velja tudi za učence PŠ Birčna vas. Ob prihodu v šolske prostore odidejo do svojih garderob in nato v učilnice, kjer se bo izvajalo jutranje varstvo oziroma pouk. Učenci, ki imajo pouk preduro, po prihodu v šolo odidejo Starši pospremijo mlajše otroke do vhodnih vrat. V izjemnih primerih je dovoljeno pospremiti otroka do prostora pred učilnico. Pri tem morajo obvezno nositi maske in si pred vstopom v šolo razkužiti roke.

Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. To velja predvsem za hodnike pri vhodih in v jedilnici. Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje. Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, da je dotikov kljuke s strani vstopajočih čim manj. Učitelj, ki vstopa prvo uro v učilnico oziroma dežurni učitelj, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico. Za zračenje v učilnici poskrbi učitelj tudi med vsakim odmorom.

Za razkuževanje kljuk in ostalih površin skrbi čistilka v dopoldanski izmeni.

 Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim šole. Zaposleni vstopajo v šolo in iz nje skozi  glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske. Šola bo ves čas zaklenjena, za kar skrbita dežurna učenca.

Učenci odhajajo po pouku domov in se ne zadržujejo v šolskih prostorih. Zadrževanje v šoli ali njeni okolici, vožnja s kolesom ali motorjem v okolici šole ni dovoljena.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob vnaprej individualno dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju, počakajo zunaj pred šolo (pri glavnem vhodu). Na vratih šole so napisana navodila in telefonski številki učitelja v OPB. Tudi ostali spremljevalci počakajo otroke zunaj pred dogovorjenimi vhodi. Vstop v šolo ni dovoljen. Upoštevati je treba  navodila učiteljev OPB.

PREDVIDENI UKREPI PRI  MALICI IN KOSILU

 •  Malica poteka v matičnih učilnicah.
 • Mize v učilnici pred razdelitvijo malice in po njej razkužijo učenci sami, učitelj-ica jih le nadzoruje.
 • Malico v 1.–4. razred prineseta kuharici.
 • Malico do učilnic prinesejo dežurni učenci (reditelji) od 5. razreda dalje.  Dietno malico  vsi učenci prevzamejo v jedilnici.
 • Malico učencem razdelijo učiteljice. Pri razdeljevanju poleg zaščitnih mask uporabljajo tudi zaščitne rokavice (1.triada).
 • Učencem 2. in 3. triade malico razdelijo dežurni učenci (reditelji), učitelj, ki je bil z njimi v šolski uri pred malico,  jih pri tem le nadzira.
 • Učenci, ki so imeli pred malico uro športne vzgoje, malicajo v jedilnici.
 • Učenci in učitelj  do prihoda v jedilnico po priporočilu uporabljajo zaščitne maske.
 • Mize v jedilnici očisti in razkuži jutranja čistilka.

Časovni termin izvajanja kosil se spremeni. Protokol ostaja tak kot pred zaprtjem šole. Protokol je obešen v jedilnici šole.

Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, kolikor je prostih mest. Za vzpostavljanje reda poskrbi dežurni učitelj, ki nadzoruje in skrbi, da učenci kulturno pojedo kosilo. Ostali učenci počakajo v vrsti pred jedilnico. Med izmenjavo učencev je potrebno mize temeljito očistiti, pladnje pa razkužiti. Ker učenci zapustijo matične učilnice, morajo nositi zaščitne maske dokler se ne usedejo za mizo.

V PŠ Birčna vas poteka razdeljevanje kosila po ustaljenem redu glede na urnik pouka posameznega razreda. Pri tem učenci ves čas upoštevajo varnostno razdaljo, nosijo maske in poskrbijo za ustrezno higieno rok.

PREDVIDENI UKREPI V KNJIŽNICI IN ZA OSTALO PISNO GRADIVO

Šolska knjižnica je odprta. Izposoja in vračilo knjig bosta možna, vendar le po predhodnem naročilu (prostega pristopa – samostojnega brskanja med policami ne bo). Učenci bodo o načinu in režimu izposojanja obveščeni, na vratih knjižnice pa bodo prav tako izobešena pravila in način izposoje. V knjižnici so med odmori lahko naenkrat le  učenci enega oddelka.  Za vračanje gradiva bo pred knjižnico stal knjigomat oz. škatla za vračanje gradiva (gradivo bo 3 dni v karanteni). Na pultu je postavljeno tudi razkužilo, ki ga uporabite pred vstopom.

V kolikor je neobhodno potrebno, da se za izvajanje pouka uporablja tiskano gradivo, npr. učni listi, le-te deli učitelj s poprej razkuženimi rokami. V kolikor bi učitelj pregledoval ali ocenjeval pisne izdelke, mora le-te po priporočilu NIJZ hraniti minimalno 1 dan v varnem prostoru, preden jih vrne učencem – razlog za to so znanstvena dognanja iz laboratorijskih raziskav, v katerih so dokazovali čas preživetja virusa SARS-CoV-2.

PREDVIDENI UKREPI RAZKUŽEVANJA V ŠOLSKIH PROSTORIH

 Šola zagotavlja, da bo tekom trajanja pouka potekalo redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanem pouku čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal ipd., čistilke razkužujejo večkrat dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka. Čistilke redno praznijo koše za smeti. Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

 V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19

 V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v izolacijsko sobo, tajnica/učiteljica (PŠ Birčna vas) pa o tem obvesti starše. Starši prevzamejo otroka na mestu, o katerem se predhodno dogovorijo s tajnico/z učiteljico.

Starši se posvetujejo z osebnim zdravnikom otroka, ki da potem nadaljnja navodila.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole in razrednika v roku 24-ih ur (telefonsko, po elektronski pošti, preko Lo.Polisa), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid-19. Ravnateljica nato v najkrajšem možnem času o tem obvesti NIJZ. NIJZ odredi ali je potrebna karantena za celoten oddelek in pošlje nadaljnja navodila. V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče svojega izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid-19, o tem v roku 24-ih ur obvesti ravnateljico šole (telefonsko, po elektronski pošti). Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ. V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje šolskih prostorov.

Pred pričetkom vzgojno-izobraževalnega dela za vse učence je Ministrstvo za zdravje pripravilo protokol periodičnega testiranja za vse zaposlene v šoli, ki se bodo od 22. februarja dalje nahajali v šolskih prostorih. Hitro testiranje naj bi se izvajalo vsakih 7 dni. O nadaljnjem poteku testiranja bo MIZŠ sproti obveščalo ravnatelje.

 SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

 Te predvidene organizacijske ukrepe, ki veljajo za učence in zaposlene na OŠ Šmihel in PŠ Birčna vas, je pripravila ravnateljica  ob začetku novega šolskega leta. V mesecu februarju jih je ponovno prilagodila trenutni situaciji ob vrnitvi vseh učencev v šolo. Predvidene organizacijske ukrepe je sprejel in potrdil učiteljski zbor in ravnateljica na sestanku učiteljskega zbora, v petek 19. 2. 2021 in začnejo veljati v ponedeljek, 22. 2. 2021. S tem prenehajo veljati Pravila in organizacijski ukrepi V OŠ Šmihel in PŠ Birčna ob začetku pouka z dne 1. 9. 2020 in Pravila in organizacijski ukrepi v ob vrnitvi učencev 1. triletja v šolo OŠ Šmihel in PŠ Birčna z dne, 25. 1. 2021. Predvideni organizacijski ukrepi veljajo in se uporabljajo do preklica. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih ukrepov bodisi posamezno.

Pripravila: Romana Šarec Rojc, ravnateljica                                                      

Sprejeli: UZ in ravnateljica

(Skupno 174 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST