Šolska skupnost

ORGANIZIRANOST UČENCEV NA ŠOLI

 
Oddelčna skupnost

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: obravnavajo učni uspeh v oddelku, in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v OS, organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s pravili šolskega reda opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. V septembru učenci izvolijo predsednika šolske skupnosti in skupaj z mentorico pripravijo okvirni načrt dela. Člani šolske skupnosti se bodo sestajali na dva meseca, po potrebi pa tudi večkrat.

 

Šolska skupnost se bo vključevala v vse aktivnosti, ki bodo potekale na šoli, učenci bodo aktivno sodelovali v šolskem projektu Šmihci živimo Novo mesto, učenci bodo aktivni izvajalci pomembnih nalog šole Raba knjižnega jezika in Bralna pismenost tudi v tem šolskem letu. Šolska skupnost bo sodelovala pri obeleženju 650-let Novega mesta. Učenci bodo sodelovali pri zbiralnih akcijah papirja ter se udeleževali ostalih prostovoljnih akcij z namenom pomagati sočloveku. Učenci bodo sodelovali v mednarodnemu projektu Erasmus.

 

 

OKVIRNI PROGRAM DELA SKUPNOSTI UČENCEV OŠ ŠMIHEL V ŠOLSKEM LETU 2015/16

 

MESEC PREDVIDENE NALOGE
SEPTEMBER

Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti.    -Sprejem letnega delovnega načrta.

Predstavitev teme otroškega parlamenta.

Volitve v šolsko skupnost in šolski parlament.

Pobude in naloge ob tednu otroka.

OKTOBER Teden otroka – aktivnosti.
NOVEMBER

Mednarodni projekt Erasmus.

Informativna tabla ŠS.

DECEMBER

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost.

Novoletni ples za osmošolce in devetošolce.

JANUAR Analiza 1. ocenjevalnega obdobja.
FEBRUAR Pustno rajanje
MAREC

Zbiralna akcija papirja

Pobude učencev.

APRIL Pobude učencev.
MAJ Nagradna ekskurzija za najuspešnejše učence
JUNIJ

Analiza 2. Ocenjevalnega obdobja.

Evalvacija dela v tekočem šolskem letu.

Predlogi za naslednje šolsko leto.

 

 Mentorica šolske skupnosti: Mojca Šumlaj

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)