O prilagajanju šolskih obveznosti

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) je ravnateljica Osnovne šole Šmihel sprejela

 

 

PRAVILA OSNOVNE ŠOLE ŠMIHEL

O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

 

 1. člen

(splošna določba)

 Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

 2. člen

(pogoji za dodelitev statusa)

 Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

 3. člen

(predlog za dodelitev statusa)

 Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca in ga najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica z odločbo. Pred odločitvijo si ravnateljica za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o spoštovanju Pravil šolskega reda OŠ Šmihel, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih.

Odločbo o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročena staršem učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

 4. člen

(priloge)

 Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:

Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez ter urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu.

Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.

Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika dokazila o doseganju najvišjih mest oziroma nagrad na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

 5. člen

(prilagajanje obveznosti)

 Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil se prilagodijo šolske obveznosti.

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

6. člen

(prenehanje statusa)

Status iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil učencu preneha:

– na zahtevo staršev učenca,

– s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,

– če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,

– če preneha s šolanjem na Osnovni šoli Šmihel,

– če se mu status odvzame.

O prenehanju statusa odloči ravnateljica.

 7. člen

(odvzem statusa)

 Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 5. člena teh pravil oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno oziroma trajno odvzame status. O odvzemu statusa odloči ravnateljica.

 

8 . člen

(mirovanje statusa)

Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju statusa odloči ravnateljica.

 9. člen

(varstvo pravic)

 O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

 10. člen

(razveljavitev predpisa)

 Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, veljavna od 1. 9. 2009.

11. člen

(končne določbe)

Pravila Osnovne šole Šmihel o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 3. 9. 2013.

 

 Novo mesto, 2. 9. 2013                                                                  Ravnateljica

                                                                                                       mag. Irena Hlača

(Skupno 511 obiskov, današnjih obiskov 1)